මුල් පිටුව අමාත්‍යාංශයෙහි අංශ

අංශ

 

තාක්ෂණික සහ සංවර්ධන අංශ

මෙම අංශ පහත සඳහන් නිලධාරීන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ :

  1. අතිරේක ලේකම් (ජල සම්පත් සැලසුම්)
  2. අතිරේක ලේකම් (තාක්ෂණ)
  3. අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

පරිපාලන සහ මූල්‍ය අංශය

  1. අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුදල්)
  2. ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය - ප්‍රධානී - ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන

 

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය

ජල සම්පත් අංශය

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පාලනය කරනු ලබන විශාල සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වැඩසටහන් යටතේ තිබෙන සෘතු අනුව වගා කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා පහසුකම් සැපයීම ද ඇතුළුව ජල සම්පත් කළමාකරණය අංශය සහ අමාත්‍යාංශයේ ඵලදායිතා වර්ධන වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් මෙම අංශය කටයුතු කරයි. දිළිඳු ආර්ථික වර්ධන ව්‍යාපෘතිය, ප්‍රජා වර්ධන ව්‍යාපෘතිය යන විශේෂ ව්‍යාපෘති දෙක සහ වියළි කලාපයේ වාරි ජල සම්පාදිත කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ හැකියාව වර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යන ව්‍යාපෘති මෙම අංශය විසින් පාලනය කරනු ලබයි.

මෙම අංශය විසින් ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ සංවර්ධන කටයුතු පාලනය කරන අතර වාරි ජලසම්පාදිත කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ යෝජනා සහ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් අනෙකුත් පාර්ශවයන් සමග සම්බන්ධීකරණය කිරීම ද ඇතුළුව සහභාගීත්ව වාරිමාර්ග කළමනාකරණය සහ කළමනාකරණ පැවරුම් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කෙරේ.

මෙම අංශය විසින් ජලයේ ගුණාත්මකභාවය, ජල දූෂණය පාලනය කිරීම සහ වැසි ජලය රැස්කිරීම මෙන්ම දේශගුණික විපර්යාසයන්ට මුහුණ දීම සඳහා සූදානම් වීම යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ද කටයුතු කරනු ලබයි.

මෙම අංශය අධ්‍යක්ෂ (ජල සම්පත්) විසින් පාලනය කෙරේ.

ඉහළට

තාක්ෂණ සේවා අංශය

ලවන ජලය බැහැර කිරීම සහ අපවහන ජලගැලීම්වලින් ආරක්ෂා කිරීම ද ඇතුළුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන විශාල, මධ්‍යම සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපෘතිවල නව සංවර්ධන වැඩසටහන් පාලනය කිරීම සඳහා මෙම අංශය විසින් අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් ඉංජිනේරු සේවා සපයනු ලැබේ. මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශන කාර්යාංශයේ (ම.ඉ.උ.කා) වාරිමාර්ග උපදේශන සේවා සහ ඉදිකිරීම් කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා මෙම අංශය පහසුකම් සලසා ඇති අතර කොන්ත්‍රාත් ඇතුළු සියලුම කාර්යයන් සඳහා යෝග්‍ය සහ මනා ගුණාත්මකභාවයකින් යුත් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියක් ඇතිකිරීම සදහා පර්යේෂණ පැවැත්වීම ද උසස් තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම ද එමගින් සිදු කෙරේ.

මෙම අංශය විසින් අමාත්‍යාංශයේ සහ ඊට අයත් ආයතනවල ඇස්තමේන්තු, ටෙන්ඩර් මණ්ඩල සහ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරයි. වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් සහ වේලි සංරක්ෂණ සංරචක ව්‍යාපෘති (මහවැලි ජලාශ හැර) සහ හයිඩ්‍රොමෙට්ට්‍රික් ජාල ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘති ආදිය ද මෙම අංශය විසින් පාලනය කෙරේ.

මෙම අංශය අතිරේක ලේකම් (තාක්ෂණ) විසින් අධ්‍යක්ෂ වරුන් දෙදෙනෙකු ගේ ද සහය ඇතිව  පාලනය කරනු ලබයි.

ඉහළට

සැලසුම් සහ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශය

සැලසුම් සහ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශය විසින් දීර්ඝ කාලීන සහ වාර්ෂික සැලසුම් ද ඇතුළුව සැලසුම් සකස් කිරීම සහ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබයි. මෙම අංශයේ කටයුතුවලට වාර්ෂික අයවැය සකස් කිරීම, විදේශාධාර පිළිබඳ අයවැය අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමග සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම සහ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සංවිධානවල කෙරීගෙනයන වැඩ පිළිබඳ අධීක්ෂණය කිරීම ඇතුළත් වේ. අවධානය යොමු විය යුතු ක්ෂේත්‍ර විෂයයේ සංවර්ධන ප්‍රතිඵල යටතේ වූ මූලික කාර්ය සාධක දර්ශකයන්ට අනුවර්තනය වීම වගකීම්වලට ද ඇතුළත් වේ.

මෙම අංශය උමා ඔය බහු කාර්ය ව්‍යාපෘතිය (ශක්‍යතා අධ්‍යයනය) ද මෙහෙයවන අතර පූර්ව ශක්‍යතා අදියරයේ පවතින විෂය පරාසය මෙන් ම ලැබෙමින් පවතින බහුකාර්ය ප්‍රධාන යෝජනාවලි අධ්‍යයනය ද, මෙවන් මහා පරිමාණ කාර්යකදී අවශ්‍ය වන සම්පත් පිළිබඳ ඇගයීම පිළිබඳ වගකීම ද මීට ඇතුළත් ය.

මෙම අංශය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් සහ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශය ) විසින් පාලනය කරනු ලබයි.

ඉහළට

මහවැලි පද්ධති අංශය

මෙම අංශයේ කටයුතුවලට මහවැලි අංශයේ වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා අදාළ ව්‍යාපාති යෝජනා සකස්කිරීම, ජාතික වාරිමාර්ග ප්‍රතිපත්ති මහවැලි ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක කිරිම සඳහා පහසුකම් සැලසීම සහ එම පද්ධතිවල වාරිමාර්ග සහ ක්‍රියාකාරී සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම ද ඇතුළත් වේ. ඉංජිනේරු කාර්යයන් පිළිබඳ තාක්ෂණික ඇගයීම ද මහවැලි ජලාශවල වේලි ආරක්ෂක කොටස (DSWRPP) සහ මහවැලි කලාප වල ඉංජිනේරු සහ ඉදිකිරීම් කරුණු පිළිබඳ මහජන නියෝජිත කණ්ඩායම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම ද මෙම වගකීම් වලට ඇතුළත් ය.

මහවැලි වැඩසටහන සඳහා සහාය ලබාදෙනු වස් විදේශ මූල්‍ය නියෝජිතායතන සහ බාහිර සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සමග සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම සහ දැනට ක්‍රියාත්මක වන මොරගහකන්ද කළු ගඟ සහ අනෙකුත් විශේෂ මහවැලි ව්‍යාපෘතිවල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම.

මෙම අංශය අධ්‍යක්ෂ (මහවැලි පද්ධති) විසින් පාලනය කරනු ලැබේ.

ඉහළට

ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන අංශය

මහවැලි ප්‍රදේශවල කෘෂිකාර්මික ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩසටහන් සකස් කිරීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම, පද්ධතිය තුළ ඵලදායිතාව, ආර්ථික සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය පිළිබඳ අධීක්ෂණය කිරීම සහ මහවැලි සමාගම් සහ ඉඩම් හා සම්බන්ධ කටයුතුවල සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම මෙම අංශයේ කාර්යභාරය හා වගකීම වේ.

යළි පදිංචිකිරීම, අත්පත්කරගැනීම, ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීම, මහවැලි ප්‍රදේශවල ඉඩම් බෙදාදීම සම්බන්ධයෙන් ලිපිලේඛන සකස් කිරීම, බදු ගිවිසුම් සකස් කිරීම වැනි ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අංශ අනෙකුත් විෂය කරුණු අතර වේ.

මෙම අංශය අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) විසින් පාලනය කරනු ලැබේ.

ඉහළට

පරිපාලන ශාඛාව

පරිපාලන ශාඛාව අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන) යටතේ පවතී. අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු සහ ආයතනවල සියලුම සේවකයන්ගේ පරිපාලන සහ ආයතනික කටයුතු මෙම අංශයෙන් සිදු කරන අතර සමස්ථ කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා සහය ලබා දේ.

දැක්ම :-    ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශය තුල ඵලදායීම පාලන ඒකකය බවට පත්වීම.

මෙහෙවර :-   රජයේ නිතිරීති හා ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලව ක්‍රියාකරමින්; භෞතික හා මානව සම්පත්

කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායීව උපයෝජනය කරමින්; අභ්‍යන්තර පාලනය හා මෙහෙයවීම මනා

ලෙස පවත්වා ගැනීම තුලින් අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු සාක්ෂාත්කර ගැනීම උදෙසා උපරිම

දායකත්වය සැලසීම.

අරමුණු :-

1)      අමාත්‍යාංශයේ සමස්ථ පාලනය මෙහෙයවීම හා ඇගයීම උසස් මට්ටමකට ගෙන ඒම.

2)      අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු හා කාර්යයන්ට උචිත ප්‍රශස්ථ කාර්යමණ්ඩලයක් පවත්වාගෙන යාම.

3)      අමාත්‍යාංශය හා අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වාගෙන යාම.

4)      අමාත්‍යාංශයේ සේවා සැපයීමේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා මනා කාර්යාල

කළමනාකරණයක් පවත්වාගෙන යාම.

5)      සේවා ලාභී තෘප්තිය හා කාර්යමණ්ඩල තෘප්තිය ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඒම.

 

කාර්යයන් :-

1)      පාර්ලිමේන්තු උපදේශ කාරක සභා/ මහජන පෙත්සම් කාරක සභා/ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න පිළිබඳ ලිපි

අදාල අංශ වෙත යොමු කිරීම සහ නියමිත දිනයට පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීම සහ එම ලේඛණයන්

යාවත්කාලීන කිරීම.

2)      අමාත්‍යාංශයට බාහිරින් ලැබෙන තැපෑල මෙන්ම අමාත්‍යාංශයෙන් පිටතට යැවෙන තැපෑල දිනපතා

කාර්යක්ෂමව බෙදා හැරීම.

3)      අමාත්‍යාංශයේ දුරකථන බිල්පත් පියවීමේ කටයුතු සිදුකිරීම.

4)      අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට නිල හැඳුනුම්පත් ලබා දීම.

5)      අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සඳහා ලැබෙන ඉල්ලීම් පිළිවෙල හා ප්‍රමුඛතාවය අනුව සංචිත වාහන

වෙන් කිරීම.

6)      අමාත්‍යාංශයේ සියළු වාහන නියමිත දිනට පෙර ලියාපදිංචි කිරීම, රක්ෂණය අලුත් කිරීම, එක් එක්

නිලධාරීන්ගේ තනතුරු හා ඉල්ලීම් අනුව නිලධාරීන් සඳහා සුදුසු වාහන අනුයුක්ත කිරීම, වාහන

අලුත්වැඩියාව සම්බන්ධ කටයුතු සිදුකිරීම, මාසික ඉන්ධන දීමනා ලබාදීම.

7)      වාහන අනතුරු සම්බන්ධව මු.රෙ. 104 අනුව කටයුතු කිරීම.

8)      අමාත්‍යාංශයේ, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ, ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ, CECB හා ජල සම්පත්

මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සහනදායී පදනම මත වාහන ආනයන බලපත්‍ර

නිකුත් කිරීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම.

9)      අමාත්‍යාංශයට පත්වීම් ලැබ හෝ ස්ථාන මාරු ලැබ පැමිණෙන නිලධාරීන් පිළිබඳ ලිපි ලද වහාම අදාළ

අංශ වෙත අනුයුක්ත කිරීම.

10)  අමාත්‍යාංශයේ කාර්යමණ්ඩල නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම හා උසස්කිරීම්,

මාරුකිරීම් ආදී ආයතනික කටයුතු සිදුකිරීම.

11)  මහවැලි අධිකාරිය, ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය, ජල සම්පත්

මණ්ඩලය යන ආයතන වලට අදාළ ආයතනික කටයුතු සිදුකිරීම.

12)  අමාත්‍යාංශයේ, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ, CECB, ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ හා මහවැලි අධිකාරියේ

සියලු කාර්යමණ්ඩල වලට අයත් නිලධාරීන්ගේ විනය ගොනු පිළිබඳ රාජකාරී හා ඊට අදාළ චක්‍රලේඛ

හා අනෙකුත් රෙගුලාසි ගොනු යාවත්කාලීනව පවත්වා ගැනීම.

13)  වාරි කළමනාකරණ අංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම හා

ආයතනික කටයුතු.

14)  අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අනෙකුත් ආයතන වල සියළුම නිලධාරීන්ගේ විදේශ

නිවාඩු සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම.

15)  ආයතනික තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි සකස්කර රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ

අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම.

16)  මු.රෙ.71 යටතේ කාර්යමණ්ඩල අනුමත කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කාර්යයන් සිදුකිරීම.

17)  මාසික දුම්රිය වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම සහ නිදහස් ද්‍රම්රිය බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.

18)  සෑම මසකම අවසානයේ අමාත්‍යාංශයේ, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ හා සේවකයින්ගේ

අතිකාල/ ගමන් වියදම් ඉල්ලීම් අනුමත කර ගිණුම් අංශය වෙත යොමු කිරීම.

19)  නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අග්‍රහාර රක්ෂණ අයදුම් පත්‍ර අග්‍රහාර රක්ෂණ ඒකකය වෙත යොමු

කිරීම.

20)  ඉල්ලීම් ලැබෙන අවස්ථා වලදී අමාත්‍යාංශ කාර්යමණ්ඩලය වෙත පුහුණු අවස්ථා සලසා දීම.

21)  පුහුණු අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම සහ ඔවුන් සුදුසු අංශ වෙත අනුයුක්ත කිරීම.

22)  රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාවට නැංවීම.

23)  අමාත්‍යාංශය තුල කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ සංසඳ (MRC) ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඇගයීම, නිගමනය

හා එහි ප්‍රගතිය රාජ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය වෙත වාර්තා කිරීම.

24)  මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධ අදාළ ආයතන නිසි පරිදි දැනුවත් කිරීම හා කඩිනමින් අගතියට පත්වූවන්ට

සහන සැලසීමට ක්‍රියා කිරීම.

25)  අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශයේ සියලුම නිලධාරීන්ගේ

ආපදා ණය හා දේපල ණය ඉල්ලුම්පත්‍ර අනුමැතියට ඉදිරිපත්කිරීම.

26)  වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන ඒකාබද්ධ සේවයට අයත් නිලධාරීන් හා සේවක මහතුන්ගේ

සියලුම ආයතනික කටයුතු.

27)  වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරු, ඉංජිනේරු සහකාර , ගණකාධිකාරී සහ රාජ්‍ය කළමනාකරණ

සහකාර අධිපන්තියේ නිලධාරීන්ගේ ආයතනික කටයුතු.

ඉහළට

මූල්‍ය ශාඛාව

මූල්‍ය ශාඛාව ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී යටතේ පවතින අතර මෙම ශාඛාව විසින් වාර්ෂික අයවැය පාලනය සහ අමාත්‍යාංශය සහ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සංවිධානවල මූල්‍ය, ගිණුම් සහ සැපයුම් කටයුතු සිදු කිරීම ද ව්‍යවස්ථාමය අවශ්‍යතා අනුව ගිණුම් කටයුතු සිදු කිරීම ද කරනු ලැබේ.

ඉහළට

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක යටතේ පවතින අතර එහි කටයුතු ස්ථාපිත ක්‍රියාපිළිවෙත් සහ ක්‍රමවේදයන් අනුව සිදු කෙරේ.

මෙම ශාඛා සහ අංශවලට සංවර්ධන සහකාරවරු සහ කළමනාකරණ සහකාරවරු සහ අනෙකුත් ශ්‍රේණිවල සේවකයෝ සහාය ලබා දෙති.

ඉහළට

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය (වා.ක.අං)

හැඳින්වීම:-
වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය (වා.ක.අං) ප්‍රධාන වාරිමාර්ග ජනාවාසවල ඒකාබද්ධ කළමනාකරණ සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 1954 දී ස්ථාපිත කරන ලදී. මේ වනවිට මෙම අංශය ජලය සැපයිය හැකි භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 166,000 කින් පමණ සමන්විත ප්‍රධාන වාරිමාර්ග යෝජනාක්‍රම 53ක් තුළ ඒකාබද්ධ සහ සහභාගීත්ව කළමනාකරණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරයි. වාරි කෘෂිකර්මාන්තයේ දී ස්ව-විශ්වාසක ගොවි ප්‍රජාවක් බිහි කිරීම මෙම ප්‍රවේශයේ ප්‍රධාන ඉලක්කය වේ. අර්ථලාභීන්, ගොවි නියෝජිතයන්, රජයේ සහ රාජ්‍ය නොවන නිලධාරීන් සහ පෞද්ගලික අංශයේ ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වය තුළින් ශක්තිමත් ආයතනික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් ඇති කරන සහභාගීත්ව ප්‍රවේශ ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ගොවිජනතාව පදනම් කොටගත් ආයතන ස්ථාපිත කිරීම සහ ශක්තිමක් කිරීම දියුණු ගොවිනිෂ්පාදන සහ ඉහළ ඵලදායිතාවයක් ලබාගැනීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම, දියුණු මෙහෙයුම් ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ වාරිමාර්ග යෝජනාක්‍රම නඩත්තු කිරීම මෙන්ම සියලුම අදාළ කටයුතු සඳහා ගොවි ප්‍රජාවගේ ක්‍රියාකාරී සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම පිණිස ඔවුන්ගේ දැනුම සහ කුසලතා වැඩිදියුණු කිරිම මෙම අංශයේ ප්‍රධාන වගකීම වේ.

ඉහළට